პროდუქტები

პროგრამული სერვისი

ბიზნეს პროცესების შესწავლა და მართვის ავტომატიზირებული სისტემის შერჩევა

ბიზნეს პროცესების შესწავლა და მართვის ავტომატიზირებული სისტემის შერჩევა

ბიზნეს პროცესების შესწავლა და მათი კომპლექსური ანალიზი უზრუნველყოფს თქვენი კომპანიისთვის მართვის ავტომატიზირებული სისტემის სწორ შერჩევასა და შემდგომ ოპტიმიზაციას

პროექტის მართვა

პროექტის მართვა

მართვის ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვის პროცესში სწორი მენეჯმენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლია. ის დიდწილად განაპირობებს როგორც პროექტის ოპტიმალურ ვადებს, ასევე მის ბიუჯეტს. არასწორი მართვის შემთხვევაში ხშირია როგორც დროითი, ასევე თანხობრივი გადაცდენები. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული მინიმიზირებული იქნება ჩვენი მართვის პირობებში

კონსულტაცია ადმინისტრირება

კონსულტაცია ადმინისტრირება

მართვის ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვის შემდგომ, აუცილებელია მისი მუდმივი მხარდაჭერა პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრისათვის, ახალი თანამშრომლების გადამზადებისთვის, გაჩენილი კითხვებისა და საკითხების გადაჭრისთვის

ტრენინგები

ტრენინგები

კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება მნიშვნელოვანი ეტაპია ნებისმიერი კომპანიისთვის, განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა ბიზნესი ემზადება ახალი მართვის ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვისა და გამოყენებისთვის. დეტალიზებული და კლიენტზე მორგებული ტრენინგები უზრუნველყოფს კადრების მეტ ეფექტურობას და შესაბამისად, გავლენას ახდენს დანერგვის პროცესზე, შემდგომ კი უშუალოდ ბიზნესზე

მხარდაჭერა

მხარდაჭერა

მართვის ავტომატიზებული სისტემებისეფექტურად გამოყენებისთვის საჭიროა პროფესიონალთა ოპერატიული მხარდაჭერა. კომპანია "აინოუ" გთავაზობთ მხარდაჭერის მომსახურებას, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია გარანტირებული, კვალიფიციური მომსახურების მიღება

აიტი სერვისი

IT ინფრასტრუქტურის პროექტირება და რეალიზაცია

IT ინფრასტრუქტურის პროექტირება და რეალიზაცია

თანამედოვე ტექნოლოგიების დღევანდელი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, საჭიროა კარგად გააზრებული და პროფესიონალურად გამართული IT ინფრასტრუქტურა, რომელიც ურუნველყოფს სისტემების შეუფერხებელ და სტაბილურ მუშაობას. კომპანია ''აინოუ''- ს დახმარებით, თქვენ შეძლებთ თქვენსავე საჭიროებებზე მორგებული IT ინფრასტრუქტურის შექმნას და სტაბილურობის უზრუნველყოფას

IT ინფრასტრუტურის მხარდაჭერა

IT ინფრასტრუტურის მხარდაჭერა

დღევანდელ პირობებში IT ინფრასტრუტურის გამართული მუშაობა შეუძლებელია პროფესიონალური ადმინისტრირების გარეშე, რომელიც უზრუნველყოფს სისტემის მდგრადობას, უსაფრთხოებასა და პრობლემებზე ოპერატიულ რეაგირებას